Affald

Affald og glasskår må ikke henkastes eller anbringes noget andet sted end i affaldsskakten, forsvarligt emballeret i en lukket pose. Aviser, ugeblade, reklamer og pap skal lægges i de særlige papircontainere, der er opstillet. Al affaldssortering skal ske efter regler udstedt af Københavns Kommune og/eller bestyrelsen i A/B Studsgaarden.

Containerne skal ALTID lukkes og låse efter brug.
Storskrald må udelukkende anbringes i containere indrettet hertil.

Altaner/vinduer

Der må ikke hænges tæpper, dyner eller lignende ud af vinduer eller på altanen, ligesom der ikke må rystes tæpper, klude og lignende ud af vinduer eller fra altanen.

På altaner er det ikke tilladt at stable genstande af nogen art højere end til nederst kant af skyde vinduerne

Der må ikke opsættes lamper, paraboler eller lignende på facaden.

Der må ikke henkastes ting / affald og lignende fra altaner eller vinduer.

Boretider

Brug af boremaskiner og andet støjende værktøj så som gulvafhøvler og lignende må kun finde sted i følgende tidsrum.
Mandag – Fredag fra kl. 07.00 – kl. 19.00
lørdag fra kl. 10.00 – kl. 16.00
Søndag og helligdage må brug af boremaskine og andet støjende værktøj ikke finde sted. Ved ny indflytning bør det tilstræbes at alt borearbejde er afsluttet senest 14 dage efter indflytning, under iagttagelse af gældende boretider, da man ellers generer øvrige beboere unødigt.

Boldspil

Boldspil må ikke finde sted på parkeringspladsen, eller foran garager. Dette gælder ligeledes opad facader og gavle.

Leg og ophold

Ophold og leg må ikke foregå på opgange eller i kældere, men kun på fællesarealer indrettet dertil.

Cykler

Cykler og lignende må ikke henstilles i opgange, eller langs hus muren
Cykler henvises til cykelkældre (nøgle kan fås på ejendomskontoret) eller til cykelstativer.
Cykler der ikke bliver brugt eller der ikke er i en funktionsdygtig stand til henvises til egen kælderrum

Barnevogne

Barnevogne og lignende må ikke henstilles i opgange, ved indgangspartier eller i cykelkældre. Barnevogne henvises til barnevognsrum (nøgle kan fås på ejendomskontoret)

Scootere og knallerter

Scootere og knallerter må ikke henstilles i opgange, langs hus muren eller i cykelkældre.
Der henvises til scootere – og knallertrum (nøgle kan fås på ejendomskontoret)

Fester & lign.

Private fester skal finde sted under hensyntagen til de øvrige beboere og husordnen. Vinduer og altandøre skal holdes lukkede, så unødig gene af beboere undgås.

Støjende adfærd, herunder fra højtalere, må ikke finde sted mellem kl. 22.00 og kl. 07.00 på hverdage samt søn- og helligdage mellem kl. 24.00 og kl. 07.00 på fredage og lørdage.

Fodring af dyr

Fodring af dyr må ikke finde sted på eller fra ejendommens arealer.

Graffiti og hærværk

Det er forbudt at tegne og male på ejendommens facade, herunder også på garageporte og i opgangene eller i øvrigt at beskadige ejendommen og dennes inventar herunder legepladser og lignende.

Andelsboligforeningen vil kræve erstatning af kendt skadevolder. Er en beboer eller dennes husstand skyld i ekstraordinær tilsmudsning af trapper eller udendørsarealer påhviler det vedkommende selv, at foretage den nødvendige rengøring. Er dette ikke gjort, foretager andelsboligforeningen rengøringen for beboerens regning.

Husdyr

Det er tilladt at holde husdyr, i ejendommen, hvis disse ikke er til gene for de øvrige beboere.
Husdyr må under ingen omstændigheder opholde sig eller blive luftet i kældre, i vaskerier eller på fællesarealer, herunder legepladserne.
Det er ikke lovligt at gå med hund uden snor. Der skal altid samles op efter hunden har besørget. Der henvises i øvrigt til Hundeloven.

Kældre

Kælderrum hørende til de enkelte lejligheder, skal holdes aflåste.
Brændstof, gasflasker, andre brandfarlige væsker, knallerter og lignende må ikke opbevares i kælderrum
Der må ikke henstilles opbevares og henstilles ting uden for eget kælderrum. Gøres dette, vil det blive betragtet som storskrald og blive behandlet derefter.
Køkkenaffald må ikke henstilles i kælder, men skal smides i skakten. De små vinduer skal altid holdes lukkede, de øvrige vinduer skal altid lukkes når rummet forlades.
Døre til kælder og opgange, skal altid holdes lukkede.

Maskiner

Vaskemaskiner, opvaskemaskiner og tørretumblere må kun installeres af en autoriseret håndværker.
Vaskemaskiner, opvaskemaskiner og andre tekniske hjælpemidler til lettelse for husførelsen, må ikke installeres eller anvendes til gene for ejendommen eller dennes beboere.
Vaskemaskiner og tørretumblere i lejligheder må aldrig anvendes mellem
Kl. 22.00 og Kl. 06.00
Tørretumblere og emhætter, må ikke sluttes til ejendommens udsug, men skal føres til fri luft.

Opgange/indgangspartier

Hoveddøre til opgange skal holdes lukkede.

Larm, rygning, drikkeri i opgange og ved indgangspartier, i elevatorer, kældre og vaskerier er ikke tilladt.

Opslag

Opslag og lignende må kun finde sted på de opsatte opslagstavler.

Parkering

Parkering er kun tilladt i de der til indrettede p-båse og med gyldig p-licens.

Månedlig leje af parkeringsplads samt afgifter, der er opkrævet for ulovlig parkering på foreningens område, er at ligestille med betaling af boligafgift og betragtes som pengepligtig ydelse.

Ved forsinkelse eller manglende betaling af parkeringsleje eller parkeringsafgift kan bestyrelsen, efter at have fremsat skriftligt påkrav, ekskludere medlemmet, jf. § 21.

Bestyrelsen er bemyndiget til at fastsætte og ændre foreningens parkeringsregler, herunder parkeringslejens størrelse.

I øvrigt henvises til de af bestyrelsen vedtagne parkeringsregler, som gælder sideløbende med nærværende bestemmelser

Øvrige forhold

Lejere og andelshavere har pligt til at følge de af andelsboligforeningen, bestyrelse og vicevært givne anvisninger til overholdelse af husorden og andre gældende bestemmelser.
Opbevaring og salg af sprængstoffer, narko eller lign medfører øjeblikkelig opsigelse. Trailere, cykelanhængere og andre anhængere og lignende må ikke henstilles på foreningens område, hverken i cykelkældre eller på gadeplan.
Foruden de her angivne regler, har beboerne pligt til at iagttage, hvad der anses for at være god husorden.
Gentagne overtrædelser af husordenen kan medføre ophævelse/eksklusion af lejemål. Dette gælder for både lejere og andelshavere.
Effekter henstillet i strid med husordnen kan af andelsboligforeningen fjernes uden ansvar.
Lejere og andelshavere kan pålægges erstatningsansvar overfor andelsbolig-foreningen, for skader påført ejendommen, eller merudgifter påført andelsbolig-foreningen.
Denne husorden gælder for både lejere og andelshavere samt disses gæster.