Forslag til ny grøn helhedsplan til udførelse i etaper

 

Kort beskrivelse af eksisterende forhold.

Ejendommen fremstår i dag med 4 velholdte boligblokke med nye facader og nye fortove langs bygningerne.

Udearealerne bliver godt vedligeholdt, men især asfaltbelægninger på parkeringspladser og kørearealer, garagebygninger og de gamle legepladser er efterhånden slidt.Dagens behov for parkeringspladser og plads til cykler, herunder ladcykler kræver mere plads.

Nye krav til udvidet sortering af affald i særlige containere til pap, papir, glas, plast, bioaffald mv, samt afskaffelse af de gamle containerordninger til storskrald, betyder at det sorterede affald ikke længere kan håndteres indenfor den plads der i dag er afsat i garagebygningerne.

Belægninger under legeredskaber lever ikke op til tidens krav om faldunderlag.

Det sammen med et ønske om mere opholdsvenlige og grønnere opholdsarealer til alle beboere og aldersgrupper ligger til grund for forslaget til en ny grøn helhedsplan for bebyggelsen.

Nettobutik og børnehave er ikke omfattet af denne plan.

De gode ting bevares.

Kirsebærtræer langs Studsgårdsgade, større træer i bebyggelsen, nyere rhododendron- plantninger tæt på vinduer mv bevares. Legeredskaber der har været bekostelige at anskaffe, som den store tårnlegeplads og boldburet ud mod Rovsingsgade bevares og sættes i stand.

 

Eksisterende parkeringspladser og køreveje.

Den eksisterende asfaltbelægning renoveres. Asfalten udbedres og der lægges ny overfladebelægning med hvid afstribning af parkeringsbåse.

 

 Etablering af nye skure til sorteret affald, m.m

Affaldsrum til sorteret affald indrettes med containere til pap, papir, plast, elektronik, batterier, bioaffald mv. Da Københavns Kommune ikke længere accepterer opstilling af storskraldscontainere, vil mængden af containere øges og fylde mere.

Der indrettes mindre områder til storskrald i genbrugsrummene. Det eksisterende storskraldsområde ud mod Rovsingsgade udvides og om nødvendigt kan der indrettes område til storskrald ud for blok 2 ved ejendomskontoret

Ny cykelparkering på terræn

Parkeringspladserne i de trekantede områder ud mod Studsgårdsgade flyttes og området indrettes til cykelparkering

Områderne etableres med nye flisebelægninger og overdækkede cykelparkeringer.

Ved gavle etableres yderligere cykelparkeringer, ikke alle er overdækkede.

 

Nye parkeringspladser langs den gamle brandvej.

Langs brandvejen er der mulighed for at etablere nye parkeringspladser som skråparkering i lommer ind mod fællesarealerne.

Der føres et fortov bagom parkeringspladserne så det er muligt at færdes til fods.

 

Renovering af bebyggelsens fælles grønne områder.

Bebyggelsens fælles grønne områder er domineret af legepladser ved hver blok. De er flere steder slidte, med alt for store belagte arealer omkring.

Gårdrummene renoveres så de bliver mere haveprægede og opholdsvenlige for alle aldersgrupper i bebyggelsen. De skal indbyde til ophold også for de voksne.

 

Den store legeplads og boldburet ud for blok 4 renoveres og bevares. Øvrige legepladser retter sig mod mindre børn, og der indrettes opholdspladser med nye belægninger. Der indrettes mindre grillpladser og i et område opstilles redskaber for voksentræning.

Belægninger under legepladser hvor der skal være faldunderlag udskiftes med nye gummibelægninger eller kunstgræsmaterialer.

 

Den eksisterende beplantning suppleres med nye mindre træer, lave blomstrende buske og hække der kan skærme for biler eller danne ryg om en opholdsplads. Nye plantninger er lette og åbne, med vægt på blomster, bær og efterårsfarver, der understreger årstidernes skiften.

 

Nye terrænmure og skybruds sikring ved kældervinduer og lyskasser.

Terrænspringene i bebyggelse bevares og de gamle støttemure udskiftes med nye betonkanter.

Nye kanter omkring kældervinduer og lyskasser langs facaderne mod havesiden sikrer mod vand i kældre og terrænspringene er generelt med til at beskytte bebyggelsen ved skybrud.

Download ny helhedsplan for udearealer

Orientering. AB Studsgården, nye udearealer